TOP FEED TOP ANIMALS
 ABOUT US / MEER OOR ONS  PRODUCTS / PRODUKTE  OUR QUALITY / ONS KWALITEIT  CONTACT US / KONTAK ONS
Who is Integri Feeds ? Integri Feeds is a family run business and was established in Bloemfontein in 2014 by the well respected agriculture economist Prof. Johan Willemse and his wife Marlene. Their daughter Anri Willemse Scott and husband Dean Scott are running the business, Johan and Marlene have settled in Clarens. The family is passionate about farming, especially livestock and horses. An affectionate approach is followed in manufacturing, to ensure all animals are treated well and produce optimally without unnecessary stress to influence their performance. Integri Feeds is constantly striving towards our goal of nourishment for the animals of South Africa. After discovering the plight of the Karoo Donkey Sanctuary and the truly remarkable team involved in this heart warming program of rehabilitating and caring for forlorn donkeys and horses we were truly humbled and are proud and honored to provide a monthly sponsorship of Integri Feeds horse pellets and meal. Integri Feeds in conjunction with the love and affection of Karoo Donkey Sanctuary will ensure these beautiful animals will live the rest of their lives in the light despite their dark past.
Wie is Integri Feeds ? Integri Feeds is n familie gedrewe besigheid en is gevestig in Bloemfontein in 2014 deur gerespekteerde landbou ekonoom Prof. Johan Willemse en sy vrou Marlene. Hulle dogter Anri Willemse Scott en haar man Dean Scott bestuur die besigheid, Johan en Marlene het hulself gevestig in Clarens. Die familie is passievol vir boerdery, veral lewende hawe en perde. n' Liefdevolle benadering word gevolg deur vervaardiging, om seker te maak dat alle diere reg behandel word en produseer optimaal sonder onnodige stress faktore wat invloed het op hulle prestasies. Integri Feeds is voordurend op strewe na ons doel om diere van Suid – Afrika te voorsien aan voeding. Na ons ontdek het van die nood hulp van Karroo Donkey Sanctuary en die werklike merkwaardige span wat betrokke is in die besonderse program van rehabilitasie en omgee vir die hopelose donkies en perde, is ons regtig nederig en trots en vereerd om elke maand Integri Feeds perde pille aan hulle te verskaf. Integri Feeds in samewerking met die liefde en aandag van die Karroo Donkey Sanctuary sal seker maak die pragtige diere sal die res van hulle lewe gelukkig leef ten spyte van hulle donker verlede.
Products / Animals
 • Sheep & Cattle / Skaap & Bees

  Drought pellets / Sheep and cattle:

  Reg. No V27773 (Act 36/1947)

  Integri Feeds Drought Pellets is for maintaining weight in the winter season or throughout the year. It’s also used when there is a shortage of roughage in the pasture. The premix and the well-balanced feed will help your animals acquire the necessary sustenance in times of drought. Can be fed ad lib. Integri Feeds Droogte Pille is vir die handhaaf van gewig in die winter seisoen of vir regdeur die jaar. Dit kan ook gebruik word as daar nie genoeg ruvoer in die veld is nie. Die premix en die goeie gebalanseerde voer sal help dat jou diere die nodige voedingswaardes in moeilike tye in kry. Kan ad lib gevoer word.
 • Sheep Fattening / Skaapvetmaak

  Sheep fattening pellets:

  Reg. No V27775 (Act 36/1947)

   

  Integri Feeds Sheep Fattening is a well balanced feed with premix that will help sheep gain weight. We ensure the best balance between protein and energy to give optimal feed conversion and high average daily gains. With this being said, sheep must first adapt to the product. It should be given ad lib to get the best results. Integri Feeds Skaapvetmaak Pille is ‘n goeie gebalanseerde voer met premix wat skape help gewig optel. Ons voorsien n optimale balans tussen proteiene en energie om die beste voer inname en hoe gemiddelde daaglikse gewig vir jou skape te bied. Dit is belangrik dat, skaap eers aangepas word op die produk. Die produk moet ad lib gevoer word om die beste resultate te kry.
 • Ram, Lamb & Ewe / Ram Lam en Ooi

  Ram, Lamb & Ewe:

  Reg. No V27777 (Act 36/1947)

  Integri Feeds Ram, Lamb and Ewe is a balanced feed with premix including all the nourishment sheep need. Ram, Lamb and Ewe pellets is a safe product for the sheep. It can be used in lambing season, and late pregnancy. Lambs can also feed on it to get used to pellets before going on a feedlot ration. This product enhances milk production in lambing season, can be used during breeding season and as a flush feed. Helps with wool production and should be fed on the pasture or ad lib after adaption. Integri Feeds Ram Lam en Ooi is n balanseerde voer met premix met al die belangrike voedings waarde. Ram lam en ooi is n veilige produk vir skape. Dit kan gebruik word in die lam seisoen en laat dragtigheid. Die lammers kan ook van dit eet om gewoont te raak aan korrels voor hulle op lamkruip korrels gaan. Die produk help met melk bevordering in die lam seisoen en kan deur parings tyd vir prikkel voeding gebruik word. Dit help met wol produksie en laktasie tyd. Kan gevoer word op weiding of ad lib na aanpassing.
 • ByPass / By Pass
  A benchmark product high in ByPass- protein thus boosting milk production in lambing season, assists with wool production and can be used for lamb creep and ewes that lambs in camps. Ideal for periods in the reproduction- and lifecycle of the sheep when high protein and good quality amino acids is required. ‘n Spogproduk hoog in deurvloei-proteiene wat help met melk produksie in lam tyd, help met goeie wol produksie en kan gebruik word vir lamkruip asook ooie wat in hokkies lam. Ideaal vir periodes in die reproduksie- en lewenssiklus van die skaap wanneer hoer proteiene en beter kwaliteit aminosure benodig word.
 • Winter Lick / Winterblok

  Winter Lick:

  Reg. No V27778 (Act 36/1947)

   

  Integri Feeds Winter lick contains al the minerals and vitamins needed to maintain body mass and health in the winter seasons. Winter lick is a ready mix product, compressed and suitable for pasture as is. Winter lick is for conditional maintenance during winter months. It supports fertility in challenging seasons and maintains the rumens-microbes to ensure sufficient intake of poor pasture. Integri Feeds Winterblok bevat al die minerale en vitamines om jou diere in die winter te onderhou en liggaamskondisie te handhaaf. Winterblok is n reeds vermengde produk, hard gepers sodat dit net neergesit kan word in die veld. Winterblok is ‘n onderhoudslek vir die winter. Dit ondersteun vrugbaarheid in strawwe seisoene en voed die rumen-mikrobes om swak weidings beter te benut.
 • Production Lick / Produksie Blok

  Production lick:

  REG NO.V 12997  (ACT 36/1947)

  Integri Feeds Production lick is given in times of nutritional deficiencies due to natural occurrences in pastures for ruminants. Ideal in breeding seasons and for moderate weight gain. Improves fertility throughout the year. It’s high in protein, minerals and energy. Integri Feeds Produksie blok word gegee om voedingstekorte wat mag ontstaan op natuurlike weiding reg te stel vir die herkouer. Ideaal in teelseisoene en om matig gewig op te tel as die gras minder voedingswaarde het. Verbeter vrugbaarheid deur die jaar. Dit is hoog in protein, minerale en energie.
 • Game Pallets / Wildspille

  Game Pallets:

  Reg. No V27776 (Act 36/1947)

  Integri Feeds Game pellets is balanced with specialized game premix. It improves fertility throughout the breeding season. It contains 16% quality urea-free protein. This product can assist in the process of horn-growth. It also ensures optimal reproduction and healthy offspring. Integri Feeds Wildspille is gebalanseerd met ‘n spesifieke wildpremix. Dit verbeter vrugbaarheid deur die teelseisoen. Dit bevat 16% protein van goeie kwaliteit en is ureum-vry. Horing-groei kan deur hierdie produk ondersteun word. Verseker dat vroulike diere optimal reproduseer en gesonde, sterk nageslag speen.
 • Game Lick / Wildsblok

  Game Pallets:

  Reg. No V27776 (Act 36/1947)

  Integri Feeds Game lick contains 15% natural protein, it is provided in times when natural pastures cannot accommodate the animals needs. A de-worming agent can be included upon the customers request at an extra cost. Integri Feeds Wildsblok bevat min 15% natuurlike protein. Dit word gegee sodra natuurlike weiding nie meer aan die dier se behoeftes kan voorsien nie. ‘n Ontwurmingsmiddel kan bygevoeg word teen ekstra koste, slegs op versoek.
 • Dairy Meal / Suiwelmeel

  Dairy Meal:

  Dairy 17 % Reg. No V27694 (Act 36/1947) and Dairy 19% Reg. No V27695 (Act 36/1947)

  Integri Feeds dairy meal contains maximum natural protein. The most efficient natural products to promote lactation without influencing the fertility and health of the animal. Rumen health is important in the formulation of this product. Depending on current raw material feed available on the farm, either dairy 17% or dairy 19% will be recommended. For typical feeds containing lucerne and leguminous crops as raw material, dairy 17% will be recommended and for rations containing higher silage and lower quality crude material a dairy 19% will be recommended. Afhangende van ruvoere beskikbaar op die plaas, sal Suiwel 17 of Suiwel 19 aanbeveel word. Vir tipiese voere met lusern of peulgewasse as ruvoerbron, sal ‘n Suiwel 17 aanbeveel word en vir rantsoene met meer kuilvoere asook laer kwaliteit ruvoere, ‘n Suiwel 19.
 • Horse Pellets & Meal / Perdepille en Meel

  Horse pellets and meal 12% :

  Reg. No V27772 (Act 36/1947)

  Integri Feeds horse pellets & meal are a balanced and sage horse and pony feed. It can be consumed by working horses or to increase the animals weight. It contains oil cake and top quality natural proteins to assist in strengthening of hooves, health, bones, skin and mane. It’s ingredients include enough raw materials to successfully be provided for stable horses. Integri Feeds Perdepille en meel is n gebalanseerde en veilige perd- en ponievoer. Dit kan gevoer word vir werkende perde of net om gewig aan te sit. Dit het oliekoeke en hoe kwaliteit natuurlike proteienbronne om te help met versterking van hoewe, gesonde vel en maanhare en bene. Dit bevat genoeg ruvoer om gevoer te word vir perde wat op stal staan.
 • Horse Lick / Perdeblok

  Horse lick:

  Reg. No V28251 (Act 36/1947)

  Integri Feeds horse lick can be given to horses in pasture to help with fertility in breeding horses, growth in young horses or horses on field. It provides optimal minerals and vitamins that natural grazing does not provide. It can be given throughout the year. It helps to maintain healthy weight. Integri Feeds Perdeblok kan op veld gegee word om te help met vrugbaarheid in teelperde, groei in jong of veldperde. Dit verskaf optimale hoeveelhede minerale en vitamiene wat die veld nie bied nie. Dit kan reg deur die jaar uit gesit word vir perde. Dit help om gewig te onderhou.
 • Additional Services / Ekstra Dienste
  Personal Feed / Spesiale Voer: Personal feed recipes can be made here as well. You can send us your recipes or you can bring your own roughage and we can make pellets for you, which ever you prefer. Spesiale voer resepte kan hier gemaak word. Jy kan jou resep stuur of jy kan jou eie ruvoer bring en ons kan dit in pille maak vir jou, wat vir jou die maklikste is. Labour Law / Arbeids Reg: Dean Scott has …. And…. From the university of the Free State and he is able to provide assistance with any labour related queries and/or drafting of employment contracts. Dean Scott het sy …. En …. Van die Universiteit van die Vrystaat ontvang. Hy kan help met enige arbeid verwante vrae en/of opstelling van diens kontrakte.
Our Goal / Ons Doelwit Qualitas Altas (High Quality)
Integri Feeds strive for the highest quality farm animal feed on the market and believe that a well nourished animal is a happy animal. We only use the best quality ingredients in our feed and we manufacture on order to ensure that we supply you with freshly made feed every time. We strive towards sustainability for ourselves as well as the local farming community by supporting our fellow farmers by buying raw materials from them. We do not chop and change our formulas, so animals do not have to adjust to changing formulas all the time-maximising better performance! We strive to have the most economical, top quality feed for top performance of the animal. All our products have been scientific formulated and top premixes are added to satisfy all dietary requirements by the animal. Formulations are done by qualified registered animal nutritionists.
Integri Feeds streef vir die hoogste kwaliteit veevoere op die mark en glo dat n goed gevoede dier n gelukkige dier is. Ons gebruik net die beste bestanddele in ons voere en ons vervaardig op n bestelling basis om te sorg dat jy die varste veevoer elke keer kry. Ons streef na volhoubaarheid vir onsself en ook vir ons mede boere gemeenskap deur rou materiaal by hulle aan te koop. Ons verander nie sommer ons formules nie, sodat die diere nie weer van vooraf aan gepas hoef te word nie- dit gee beter resultate. Integri Feeds streef vir die mees ekonomiese, top gehalte veevoere vir optimale prestasie. Al ons produkte is wetentskaplik geformuleer en top premixes is by gevoeg om alle diet vereistes van die dier te bevredig. Formules is deur n gekwalifiseerde registreede diere voedingkundiges geformuleer.
Contact Us / Kontak Ons
SEND US A MESSAGE / STUUR VIR ONS 'N BOODSKAP SEND US YOUR FEEDBACK / STUUR VIR ONS TERUGVOER

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Contact Details / Kontak besonderhede: Anri : 0729289635 Dean: 0799433785 Address / Adres: De Wet road nr 6 Kenilworth Bloemfontein
Website By: www.befonk.co.za
Qualitas Altas Integri Feeds strive for the highest quality farm animal feed on the market and believe that a well nourished animal is a happy animal.
CONTACT US / KONTAK ONS
OUR QUALITY / ONS KWALITEIT
PRODUCTS / PRODUKTE
ABOUT US / MEER OOR ONS